Manifest

Exposició
de motius

Exposició de motius

Fins fa poques dècades, a Espanya, la majoria de nenes i nens, tant en pobles com en grans ciutats, tenien la possibilitat de desplaçar-se caminant al seu centre educatiu i de fer servir els carrers per al joc, sense acompanyament de persones adultes. Actualment, aquesta autonomia de moviments s’ha vist dràsticament limitada per un model urbà que prioritza la mobilitat en vehicle privat, fet que ha generat tot un seguit d’efectes sobre la vida, les oportunitats de desenvolupament i la salut de nens i nenes.

A part de les conseqüències sobre la seguretat, cal visibilitzar una altra sèrie d’impactes sobre la qualitat de l’aire i l’espai públic que condicionen el desenvolupament i la salut de la infància.

Entorn Escolars | Manifest

INSEGURETAT

La percepció del perill per part de les famílies ha afavorit l’augment de desplaçaments amb vehicle particular i els embussos a la porta de les escoles, generant un cercle viciós difícil de trencar: més cotxes, més risc, menys nenes i nens caminant, més cotxes , més riscos, menys nenes i nens caminant.

El predomini de la mobilitat motoritzada als carrers va en detriment de la seguretat i l’autonomia infantil. Els accidents de trànsit continuen sent una de les principals causes de mort en nens i nenes menors de 15 anys, i el nombre de vianants d’aquests grups d’edat, accidentats en nuclis urbans, ronda els 1.800 aquests últims anys. Entre el 2019 i el 2022 hi va haver 15 accidents de trànsit mortals amb vianants menors de 15 anys a Espanya en vies urbanes [1].

INDISCIPLINA VIAL

L’entorn escolar no sol oferir bons exemples de compliment de les normes de trànsit. Per contra, la saturació de les vies, les presses i una certa permissivitat de les autoritats locals fan que, a les hores d’entrada i sortida, siguin freqüents les dobles files, l’aparcament en voreres i passos de vianants, juntament amb altres comportaments que, a sobre, generen un risc real als que van caminant o amb bicicleta.

DIFICULTAT PER JUGAR, ENTRENAR LA MADURESA
I L’AUTONOMIA

La percepció de perill ha derivat en sobreprotecció i continu control adult de la infància, impedint l’aprenentatge i domini de nombroses aptituds imprescindibles per al bon desenvolupament físic i la maduració de destreses psicològiques bàsiques: habilitats socials, resolució de problemes, orientació espacial, percepció de eficàcia, autocura, autoconfiança, etc.

Les dificultats dels nens, les nenes i adolescents per caminar, córrer i relacionar-se amb el seu entorn

La percepció de perill ha derivat en sobreprotecció i continu control adult de la infància, impedint l’aprenentatge i domini de nombroses aptituds imprescindibles per al bon desenvolupament físic i la maduració de destreses psicològiques bàsiques: habilitats socials, resolució de problemes, orientació espacial, percepció de eficàcia, autocura, autoconfiança, etc.

immediat, així com per trobar-se i jugar lliurement amb iguals, s’han vinculat, no només amb manca d’autonomia, sinó amb problemes creixents de soledat i aïllament en nens i nenes, o amb l’increment de l’estrès emocional i la hiperactivitat.

La importància del joc en la infància és tal que està reconegut com un dels seus drets fonamentals, per la Convenció dels Drets de l’Infant, que també indica que “la societat i les autoritats públiques s’esforçaran a promoure la satisfacció d’aquest dret“.

Les dificultats dels nens, les nenes i adolescents per caminar, córrer i relacionar-se amb el seu entorn immediat, així com per trobar-se i jugar lliurement amb iguals, s’han vinculat, no només amb manca d’autonomia, sinó amb problemes creixents de soledat i aïllament en nens i nenes, o amb l’increment de l’estrès emocional i la hiperactivitat.

La importància del joc en la infància és tal que està reconegut com un dels seus drets fonamentals, per la Convenció dels Drets de l’Infant, que també indica que “la societat i les autoritats públiques s’esforçaran a promoure la satisfacció d’aquest dret“.

ACTIVITAT FÍSICA, OBESITAT I INTERACCIÓ SOCIAL

Espanya es troba entre els països europeus on aquest problema de salut pública està més agreujat, amb una prevalença d’un 40% de sobrepès en la infància, en què un 19% dels nens —gairebé un de cada cinc— i un 17 % de les nenes pateixen obesitat [2]. El sobrepès i l’obesitat en la infància són el resultat de la interacció dels gens, els hàbits de vida i els factors fisiològics i socials. L’exposició a factors ambientals, com la contaminació atmosfèrica, també hi poden influir [3]. Segons un estudi realitzat el 2022, si només la ciutat de Barcelona complís les directrius de l’OMS del 2021 per a les PM2.5 i el NO2 podríem evitar 1.468 i 3.094 casos anuals d’obesitat infantil, respectivament [4].

L’obesitat infantil té efectes immediats i a llarg termini sobre la salut física, social i emocional. Els infants i adolescents amb obesitat corren un risc més elevat de patir altres afeccions cròniques de salut i malalties, com asma, apnea del son, problemes en ossos i articulacions, diabetis tipus 2 i cardiopaties. També tenen més risc de patir aïllament social, depressió i baixa autoestima. Els infants amb nivells d’activitat més baixos presenten

Espanya es troba entre els països europeus on aquest problema de salut pública està més agreujat, amb una prevalença d’un 40% de sobrepès en la infància, en què un 19% dels nens —gairebé un de cada cinc— i un 17 % de les nenes pateixen obesitat [2]. El sobrepès i l’obesitat en la infància són el resultat de la interacció dels gens, els hàbits de vida i els factors fisiològics i socials. L’exposició a factors ambientals, com la contaminació atmosfèrica, també hi poden influir [3]. Segons un estudi realitzat el 2022, si només la ciutat de Barcelona complís les directrius de l’OMS del 2021 per a les PM2.5 i el NO2 podríem evitar 1.468 i 3.094 casos anuals d’obesitat infantil, respectivament [4].

L’obesitat infantil té efectes immediats i a llarg termini sobre la salut física, social i emocional. Els infants i adolescents amb obesitat corren un risc més elevat de patir altres afeccions cròniques de salut i malalties, com asma, apnea del son, problemes en ossos i articulacions, diabetis tipus 2 i cardiopaties. També tenen més risc de patir aïllament social, depressió i baixa autoestima. Els infants amb nivells d’activitat més baixos presenten una prevalença més elevada de trastorns emocionals i psicològics [5].

una prevalença més elevada de trastorns emocionals i psicològics [5]. Per contra, l’activitat física i les activitats esportives ajuden a desenvolupar habilitats socials, proporcionant un ambient flexible que ajuda tots els nens a interactuar amb persones diverses i explorar activament habilitats com ara treballar en equip, resoldre problemes i establir metes [6].

El sobrepès infantil està íntimament vinculat al sedentarisme i a la dificultat dels infants a fer l’exercici mínim diari necessari, en què caldria incloure el desplaçament actiu als centres escolars i l’activitat física a l’entorn del barri. El Ministeri de Salut recomana una mitjana de 60 minuts diaris d’activitat física d’una intensitat entre moderada i vigorosa en nens de 5 a 17 anys. Amb tot, només prop d’un terç dels infants de tot el món realitzen 60 minuts diaris d’activitat física. Els nens i nenes presenten nivells més alts d’ús de pantalles, i tenen menys activitat física en general [7]. L’escola és un lloc on es poden revertir els nivells de sedentarisme i sobrepès, i incrementar l’activitat física i les habilitats socials.

Per contra, l’activitat física i les activitats esportives ajuden a desenvolupar habilitats socials, proporcionant un ambient flexible que ajuda tots els nens a interactuar amb persones diverses i explorar activament habilitats com ara treballar en equip, resoldre problemes i establir metes [6].

El sobrepès infantil està íntimament vinculat al sedentarisme i a la dificultat dels infants a fer l’exercici mínim diari necessari, en què caldria incloure el desplaçament actiu als centres escolars i l’activitat física a l’entorn del barri. El Ministeri de Salut recomana una mitjana de 60 minuts diaris d’activitat física d’una intensitat entre moderada i vigorosa en nens de 5 a 17 anys. Amb tot, només prop d’un terç dels infants de tot el món realitzen 60 minuts diaris d’activitat física. Els nens i nenes presenten nivells més alts d’ús de pantalles, i tenen menys activitat física en general [7]. L’escola és un lloc on es poden revertir els nivells de sedentarisme i sobrepès, i incrementar l’activitat física i les habilitats socials.

EXPOSICIÓ INFANTIL A LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Entorn Escolars | Manifest

La contaminació de l’aire és un problema invisibilitzat, tot i que causa més morts que els accidents de trànsit: 430.000 morts prematures a Europa, segons l’Agència Europea de Medi Ambient. A més, la infància és especialment vulnerable ja que és un període de creixement, incloent-hi el desenvolupament del sistema respiratori i del cervell, i la contaminació de l’aire pot afectar-lo especialment. De fet, es calcula que aproximadament 1.200 morts prematures en menors de 18 anys són causades per la contaminació de l’aire cada any a Europa [8].

L’evidència científica ha posat de manifest el gran problema de salut pública que representa la contaminació de l’aire a les ciutats –principalment el NO2 i la matèria particulada, PM2.5, PM10 i partícules ultrafines (UFP)– convertida en un important factor de risc de malalties com les infeccions respiratòries, l’asma, les malalties cardiovasculars o el càncer de pulmó. Aproximadament el 33% dels casos d’asma infantil a Europa es poden atribuir a la contaminació atmosfèrica [9]. A més, la contaminació atmosfèrica també afecta la salut cognitiva i el rendiment acadèmic dels infants. L’exposició aguda i perllongada pot provocar funcions executives més deficients, i més risc i prevalença del Trastorn del

La contaminació de l’aire és un problema invisibilitzat, tot i que causa més morts que els accidents de trànsit: 430.000 morts prematures a Europa, segons l’Agència Europea de Medi Ambient. A més, la infància és especialment vulnerable ja que és un període de creixement, incloent-hi el desenvolupament del sistema respiratori i del cervell, i la contaminació de l’aire pot afectar-lo especialment. De fet, es calcula que aproximadament 1.200 morts prematures en menors de 18 anys són causades per la contaminació de l’aire cada any a Europa [8].

L’evidència científica ha posat de manifest el gran problema de salut pública que representa la contaminació de l’aire a les ciutats –principalment el NO2 i la matèria particulada, PM2.5, PM10 i partícules ultrafines (UFP)– convertida en un important factor de risc de malalties com les infeccions respiratòries, l’asma, les malalties cardiovasculars o el càncer de pulmó. Aproximadament el 33% dels casos d’asma infantil a Europa es poden atribuir a la contaminació atmosfèrica [9]. A més, la contaminació atmosfèrica també afecta la salut cognitiva i el rendiment acadèmic dels infants. L’exposició aguda i perllongada pot provocar funcions executives més deficients, i més risc i prevalença del Trastorn del Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) i poden perjudicar la capacitat de resoldre problemes. Altes concentracions de contaminants com PM2.5 i NO2 als patis escolars s’associa amb un desenvolupament més lent de la memòria de treball en infants de 7 a 10 anys. També, els nens que viuen en zones amb més contaminació atmosfèrica per partícules PM2.5 i amb escassetat d’espais verds podrien tenir fins a un 62% més de risc de patir TDAH [10].

Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) i poden perjudicar la capacitat de resoldre problemes. Altes concentracions de contaminants com PM2.5 i NO2 als patis escolars s’associa amb un desenvolupament més lent de la memòria de treball en infants de 7 a 10 anys. També, els nens que viuen en zones amb més contaminació atmosfèrica per partícules PM2.5 i amb escassetat d’espais verds podrien tenir fins a un 62% més de risc de patir TDAH [10]. A més, l’exposició a la contaminació atmosfèrica suposa un factor de risc per a la salut mental dels més petits. Diversos estudis demostren que nens i adolescents que han crescut en zones amb una alta contaminació atmosfèrica relacionada amb el trànsit tenen taxes més elevades de malalties mentals quan fan els 18 anys [11].

Pel que fa als entorns i rutes escolars, un estudi fet a la ciutat de Barcelona [12] va evidenciar que els infants, malgrat que només inverteixen un 6% del seu temps diari en aquests desplaçaments a peu, absorbeixen el 20% de la dosi total diària de contaminants de l’aire durant aquest període (la resta ho fan a casa –35%– i l’escola –30%). Aquests resultats posen de manifest la necessitat de crear camins escolars no només segurs –des del punt de vista de l’accidentalitat– sinó també saludables.[13] [14]

A més, l’exposició a la contaminació atmosfèrica suposa un factor de risc per a la salut mental dels més petits. Diversos estudis demostren que nens i adolescents que han crescut en zones amb una alta contaminació atmosfèrica relacionada amb el trànsit tenen taxes més elevades de malalties mentals quan fan els 18 anys [11].

Pel que fa als entorns i rutes escolars, un estudi fet a la ciutat de Barcelona [12] va evidenciar que els infants, malgrat que només inverteixen un 6% del seu temps diari en aquests desplaçaments a peu, absorbeixen el 20% de la dosi total diària de contaminants de l’aire durant aquest període (la resta ho fan a casa –35%– i l’escola –30%). Aquests resultats posen de manifest la necessitat de crear camins escolars no només segurs –des del punt de vista de l’accidentalitat– sinó també saludables.[13] [14]

EXPOSICIÓ INFANTIL AL SOROLL: EL PROBLEMA QUE SE SENT, PERÒ NO S’ATÉN

ILLA DE CALOR
I CANVI CLIMÀTIC

El soroll afecta al nostre sistema nerviós autònom i endocrí, i això produeix alteracions en la freqüència cardíaca, la pressió arterial i l’alliberament d’hormones associades a l’estrès, com el cortisol. Diversos estudis han evidenciat una associació entre la contaminació acústica i el deteriorament de la funció cognitiva, pertorbacions hormonals, com la diabetis, accidents cerebrovasculars i problemes de salut mental, com la depressió i l’estrès [15]. L’exposició al soroll procedent del trànsit rodat a l’escola s’associa amb un lent desenvolupament de la memòria de treball i un increment de la inatenció [16].

Es calcula que a Europa el soroll causa més de 72.000 hospitalitzacions i 16.600 morts prematures a l’any i, si bé calen més estudis per confirmar-ho, hi ha dades que suggereixen que el soroll pot ser un factor de risc per al desenvolupament de problemes de comportament i atenció en infants. D’acord amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’exposició al soroll pot ser una de les causes prevenibles de sordesa a la infància [17].

La contaminació atmosfèrica que emeten vehicles i activitats industrials, el paviment asfaltat, que reté la calor i impermeabilitza el terra, i la proximitat entre els edificis, que no permet alliberar la calor, generen les anomenades “illes de calor urbanes”. Tots aquests factors, units a la manca d’espais verds (parcs, arbres) i espais blaus (mar, rius, estanys, fonts), provoquen increments de temperatura amb efectes greus sobre la salut, especialment en infants i persones grans. La calor extrema a les aules pot afectar negativament el desenvolupament cognitiu dels alumnes, i alterar-ne la concentració i l’enfocament, el rendiment general i la memòria de treball [18].

Per altra banda, diversos estudis demostren l’efecte esmorteïdor dels espais naturalitzats davant l’augment de temperatura i mortalitat a ciutats. I cada cop hi ha més evidències que el verd urbà és beneficiós per a la salut mental i cardiovascular de la població (per reducció de l’estrès), i per al neurodesenvolupament en infants [17]. A més, diversos estudis han constatat que els nens i nenes solen realitzar una activitat física de més llarga durada i més intensa en espais verds, com els parcs, en comparació a la que fan en espais de formigó i sense vegetació.[20] [21]

Els efectes del canvi climàtic suposaran, a més, un veritable repte en relació amb el confort climàtic a les ciutats, a menys que preparem i adaptem edificis i espais públics urbans al previsible augment de les temperatures i la incidència més elevada d’onades de calor [22]. En general, els centres educatius solen no estar equipats ni adaptats per a un confort tèrmic òptim [18]. Molts són vells i presenten deficiències a l’aïllament tèrmic.

FONTS

FONTS

 • [1] DGT (2022)
 • [2] Iniciativa Europea de Vigilancia de la Obesidad Infantil, Organización Mundial de la Salud (OMS)
 • [3] ISGlobal, “Un experimento natural muestra la relación entre contaminación atmosférica y obesidad infantil”, ISGlobal. [Online]
 • [4] M. Rigau Sabadell, “Ambient air pollution, urban green space and childhood overweight and obesity: a health impact assessment for Barcelona, Spain”, Respository UPF, pp. 1–20, 2022.
 • [5] S. Aznar, T. Webster, and J. López, “Actividad física y salud en la infancia y la adolescencia. Guía para todas las personas que participan en su educación,” Ministerio de Educacion y Cultura, Centro de Investigación y Documentación educativa, 2006.
 • [6] J. Li and W. Shao, “Influence of Sports Activities on Prosocial Behavior of Children and Adolescents: A Systematic Literature Review”, International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 19, no. 11. 2022. doi: 10.3390/ijerph19116484
 • [7] M. S. Tremblay et al., “Active Healthy Kids Global Alliance Global Matrix 4.0—A Resource for Physical Activity Researchers”, J Phys Act Health, vol. 19, no. 11, 2022, doi: 10.1123/jpah.2022-0257
 • [8] European Environment Agency, “Air pollution levels across Europe still not safe, especially for children,” EEA . [Online]
 • [9] H. Khreis et al., “Outdoor air pollution and the burden of childhood asthma across Europe”, European Respiratory Journal, vol. 54, no. 4, p. 1802194, Oct. 2019, doi: 10.1183/13993003.02194-2018
 • [10] ISGlobal, “Los niños y niñas con mayor exposición a la contaminación del aire y menor exposición a espacios verdes tienen un 62% más de riesgo de padecer TDAH”, ISGlobal, 2022. [Online]
 • [11] R. M. Latham et al., “Childhood exposure to ambient air pollution and predicting individual risk of depression onset in UK adolescents”, J Psychiatr Res, vol. 138, 2021, doi: 10.1016/j.jpsychires.2021.03.042
 • [12] ISGlobal, Estudio BREATHE.
 • [13] Gascón, M. Entorno urbano y Salud: ¿Qué ciudades queremos?
 • [14] Asociación Española de Pediatría, Comité de Salud Medioambiental. Caminando al Cole. Un modelo para innovar en salud de los niñ@s y medio ambiente (2019)
 • [15] Foraster, M. “El ruido: mucho más que una molestia”, ISGlobal. [Online]
 • [16] M. Foraster et al., “Exposure to road traffic noise and cognitive development in schoolchildren in Barcelona, Spain: A population-based cohort study”, PLoS Med, vol. 19, no. 6, 2022, doi: 10.1371/journal.pmed.1004001
 • [17] Sordera y pérdida de la audición, Organización Mundial de la Salud (OMS). [Online]
 • [18] M. Ubalde, “Cuidado con los niños y niñas durante las olas de calor. ¿Qué se puede hacer en las escuelas?,” ISGlobal.
 • [19] “5 claves para ciudades más saludables”, ISGlobal. [Online]
 • [20] J. C. ALEJANDRE and M. LYNCH, “‘Kids Get in Shape with Nature’: A Systematic Review Exploring the Impact of Green Spaces on Childhood Obesity”, J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo), vol. 66, no. Supplement, pp. S129–S133, 2020, doi: 10.3177/jnsv.66.S129
 • [21] D. Buczyłowska, T. Zhao, N. Singh, A. Jurczak, A. Siry, and I. Markevych, “Exposure to greenspace and bluespace and cognitive functioning in children – A systematic review”, Environmental Research, vol. 222. 2023. doi: 10.1016/j.envres.2023.115340
 • [22] https://twitter.com/mitecogob/status/1133336525020835840/video/1

Alineats amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides

Aquesta proposta  s’ha desenvolupat en coherència amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU.

Objectiu 3.4
Per al 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles mitjançant la prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar.

Objectiu 4a
Construir i adequar instal·lacions educatives que tinguin en compte les necessitats dels infants i les persones amb discapacitat i les diferències de gènere, i que ofereixin entorns d’aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços per a tot.

Objectiu 11.2
Proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a tothom i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l’ampliació del transport públic, prestant especial atenció a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, les dones, els nens, les persones amb discapacitat i les persones grans.

Objectiu 11.7
D’aquí al 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.

Objectiu 13.2
Incorporar mesures relatives al canvi climàtic a les polítiques, estratègies i plans nacionals.

Mesures proposades

Per totes les qüestions exposades anteriorment, i considerant que Espanya és un dels estats que ha ratificat la Convenció sobre els Drets de l’Infant (CDN) (Ratificació de la Convenció recollida al BOE núm.313, de 31 de desembre de 1990), es presenta aquesta proposta amb la finalitat que els centres escolars es converteixin en Zones de Protecció de la Salut de la Infancia.

Per dur a terme aquesta transformació, s’insta a totes les administracions públiques competents a treballar de forma conjunta per aplicar les següents mesures:

Instal·lacions dels
propis centres escolars

Instal·lacions dels propis centres escolars
Medida 1

Substituir les zones d’aparcament que es trobin dins el recinte escolar per àrees d’estada i de joc.

Reservar a tots els recintes educatius, o en els seus voltants, un espai segur per a l’aparcament de bicicletes, patins i patinets per incentivar la mobilitat activa al centre.

Medida 3

Revegetar els patis escolars amb arbrat i plantes que proporcionin ombra, frescor i color a aquests espais, millorin la qualitat de l’aire i esmorteeixin el soroll.

Voltants i accessos
als centres escolars

Voltants i accessos als centres escolars
Medida 4

Limitar l’aparcament i el trànsit als carrers de l’entorn i, molt especialment, als voltants de les entrades als centres.

Vigilar i fer complir estrictament la normativa viària a l’entrada i sortida dels estudiants per tal que l’entorn escolar sigui un espai segur i de convivència.

Medida 6

Prioritzar la mobilitat de vianants i ciclistes en el viari de l’entorn escolar: crear corredors d’accés lliures de cotxes, fomentar la presència de vegetació i aigua, i promoure zones d’estada, de trobada i de joc a l’espai públic.

Planificació urbanística

Planificació urbanística
Medida 7

Integrar mesures per fomentar entorns escolars segurs i saludables en la redacció del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).

Incorporar mesures específiques de limitació i pacificació del trànsit en els entorns escolars en els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS).

Promoure un canvi generalitzat cap al model de “Ciutat 30” per reduir la velocitat del trànsit a tot el viari urbà.

Zonificació escolar

Zonificació escolar
Medida 10

Prioritzar la proximitat al centre escolar com a criteri bàsic de l’àrea escolar, en benefici de la infància i de tota la comunitat: revertir la implantació de “zona única d’escolarització” que tan negativament influeix en l’increment de desplaçaments motoritzats diaris.